سه شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۲ - 30 May 2023
 
جامعه شناسی
۱۲۳۴
تضعیف ِالگوی آشنایی و گسترش غریبگی

تضعیف ِالگوی آشنایی و گسترش غریبگی

با کاهش سن خودکشی روبرو هستیم

با کاهش سن خودکشی روبرو هستیم

۱۲۳۴