سه شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۱ - 24 May 2022
 
جامعه شناسی
۱۲۳۴
تضعیف ِالگوی آشنایی و گسترش غریبگی

تضعیف ِالگوی آشنایی و گسترش غریبگی

با کاهش سن خودکشی روبرو هستیم

با کاهش سن خودکشی روبرو هستیم

۱۲۳۴