چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰ - 19 Jan 2022
 
پژوهش هاي روان شناسي
۱۲۳۴
چه عواملی در خشونت خانگی علیه زنان مؤثرند؟

چه عواملی در خشونت خانگی علیه زنان مؤثرند؟

سخت گیری والدین و بهتر دروغ گفتن فرزندان

سخت گیری والدین و بهتر دروغ گفتن فرزندان

رابطه ثروت با طول عمر

رابطه ثروت با طول عمر

چرا نسبت به وقایع بی‌تفاوت شدیم؟!

چرا نسبت به وقایع بی‌تفاوت شدیم؟!

چه عواملی منجر به افکار و اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی می‌شود؟

چه عواملی منجر به افکار و اقدام به خودکشی در دانشجویان ایرانی می‌شود؟

۱۲۳۴