پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ - 8 Jun 2023
 
آموزش و پرورش
حمایت «نماد»ین

حمایت «نماد»ین

نگاهی به تاریخچه دبیرستان ماندگار البرز و شروع پیدایش آموزش عالی در ایران؛

نگاهی به تاریخچه دبیرستان ماندگار البرز و شروع پیدایش آموزش عالی در ایران؛

دانش آموزانی که معلم شدند!

دانش آموزانی که معلم شدند!

تقویت هویتی دانش آموزان ذیل نظریه برچسب زنی اجتماعی با رویکرد تعاملی

تقویت هویتی دانش آموزان ذیل نظریه برچسب زنی اجتماعی با رویکرد تعاملی