پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ - 29 Sep 2022
 
آموزش و پرورش
دانش آموزانی که معلم شدند!

دانش آموزانی که معلم شدند!

تقویت هویتی دانش آموزان ذیل نظریه برچسب زنی اجتماعی با رویکرد تعاملی

تقویت هویتی دانش آموزان ذیل نظریه برچسب زنی اجتماعی با رویکرد تعاملی

چرا آموزش و پرورش و آموزش عالی در پرورش پژوهشگر ناتوان هستند؟

چرا آموزش و پرورش و آموزش عالی در پرورش پژوهشگر ناتوان هستند؟

معلم کامل مسیر افزایش مهارتهای تدریس

معلم کامل مسیر افزایش مهارتهای تدریس