شنبه ۱ آبان ۱۴۰۰ - 23 Oct 2021
 
اندیشه
سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

سکوت کردن و کم گویی از حکمت است

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

60 سخـن حکیـمانه از بـزرگان

تازه فهمیدم که بازی های کودکی حکمت داشت

تازه فهمیدم که بازی های کودکی حکمت داشت

به همه چیز از بالا نگاه کن

به همه چیز از بالا نگاه کن

جملات كلیدی برای رسیدن به موفقیت

جملات كلیدی برای رسیدن به موفقیت

و اگر مرگ نبود...

و اگر مرگ نبود...

بخشش در روابط انسانی

بخشش در روابط انسانی

فرزندان ما ناجیان ما نیستند

فرزندان ما ناجیان ما نیستند

16 فکر سمی را از سرت بیرون کن

16 فکر سمی را از سرت بیرون کن