پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
روان شناسی اجتماعی
تاب آوری اجتماعی تحت تاثیر آموزش است

تاب آوری اجتماعی تحت تاثیر آموزش است

۵ نشانۀ «بدجنس» بودن

۵ نشانۀ «بدجنس» بودن

میانگین سن اعتیاد به ۱۵ سال رسیده است

میانگین سن اعتیاد به ۱۵ سال رسیده است

سخت رویی روانشناختی و عزت نفس

سخت رویی روانشناختی و عزت نفس