پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹ - 3 Dec 2020
 
اتاق مشاوره روانشناسی
متاهلم هستم اما فکرم درگیر خانم‌ها است

متاهلم هستم اما فکرم درگیر خانم‌ها است

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

قد همسرم مرا آزار می‌دهد

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!

تنها مشکل خواستگارم، کچل بودن اوست!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!

من کار می کنم و همسرم فقط استراحت!