پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
ادبیات
راه لذت از درون دان، نَز برون

راه لذت از درون دان، نَز برون

زن آذربایجانی که عاشق زبان فارسی است

زن آذربایجانی که عاشق زبان فارسی است

زندگی ذره کاهیست، که کوهش کردیم!

زندگی ذره کاهیست، که کوهش کردیم!

میراث پدر خواهی علم پدر آموز

میراث پدر خواهی علم پدر آموز

مرگ استاد زرین‌کوب

مرگ استاد زرین‌کوب

«آموزش‌ و پرورش» نامی است بسنده و روشن

«آموزش‌ و پرورش» نامی است بسنده و روشن

معلم دلسوز بوستان و گلستان

معلم دلسوز بوستان و گلستان