پنجشنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۱ - 2 Feb 2023
 
هوا و فضا (نجوم)
۱۲۳۴
چرا می‌توان ماه را در طول روز دید؟

چرا می‌توان ماه را در طول روز دید؟

جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

جو زمین در حال دور شدن از زمین است!

۱۲۳۴